Контакти: гр. Пловдив, ул. Белград 2, офис 305 тел: 032 660739
 office@bioagricert.bg

Документи

нормативна уредба и необходими документи

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ДЕЙНОСТ ПО БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ДРУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ХРАНИТЕ С ОЗНАЧЕНИЯ ХТСХ/ ЗГУ/ ЗНП

 • Mod_RA_TR_10 – Заявление ХТСХ „Филе Елена“
 • Mod_RA_TR_11 – Заявление ХТСХ „Луканка Панагюрска“
 • Mod_RA_TR_12 – Заявление ХТСХ „Роле Трапезица“
 • Mod_RA_TR_14 – Заявление ХТСХ „Кайсерован врат Тракия“
 • Mod_RA_TR_06 – Заявление ЗГУ „Горнооряховски суджук“
 • MM_DOP – Формуляр за промените
 • DC_DOP – Формуляр за опаковките
 • MOD_RCP_DOP-IGP-STG – Заявление за съответствие на продукта

ДЕКЛАРАЦИИ

НОРМАТИВНА БАЗА

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 889/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) No 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1)
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 834/2007 НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) No 2092/91
 • ЗАКОН за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
 • НАРЕДБА1 от 7 февруари 2013 г. прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни, аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикитиране и контрола върху производството и етикетирането.
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НА НАРЕДБА N1 – Списък от мерки при нередности и нарушения съгласно чл. 40, ал.6
 • НАРЕДБА 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.