Контакти: гр. Пловдив, ул. Белград 2, офис 305 тел: 032 660739
 office@bioagricert.bg

Обявяване на дейност като биологичен производител, преработвател или търговец

Съгласно чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, операторът в длъжен да попълни и изпрати Формуляр за обявяване на биологична дейност до Министерството на земеделието и храните в едномесечен срок от сключването на договора с контролиращо лице.

Министерството на земеделието и храните, предоставя възможност за онлайн подаване на задължителния формуляр за обявяване на дейност като биологичен производител, преработвател или търговец на следния адрес: http://bioregister.mzh.government.bg/front/register/