Контакти: гр. Пловдив, ул. Белград 2, офис 305 тел: 032 660739
 office@bioagricert.bg

Нови правила за преход към биологично производство, съгласно измененията и допълненията на Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г.

Нови правила за преход към биологично производство, съгласно измененията и допълненията на Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането, в сила от 28 юни 2016 г.

Съгласно чл. 23. (1) Земеделско стопанство преминава към биологично производство на земеделски продукти, когато са изпълнени следните условия:

  1. производителят има сключен договор за контрол и сертификация с одобрено от министъра на земеделието и храните контролиращо лице;
  2. производителят е уведомил министъра на земеделието и храните в срок един месец от датата на сключване на договора за контрол и сертификация за преминаване към биологично производство.

(2) Имайки предвид измененията от 01.10.2016 г., преходният период към биологично производство започва да тече от датата на уведомлението по ал. 1, т. 2.

Производителят трябва изпрати онлайн заявление за обявяване на дейност като биологичен производител в регистъра на МЗХ.
Линк към регистъра:
http://bioregister.mzh.government.bg/front/register

Обявяването на дейност от производителя може да стане и чрез попълване на формуляр по образец на МЗХ – линк за изтегляне

Уведомлението от производителя се извършва в едномесечен срок от датата на сключване на договора с контролиращо лице (чл. 18, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС).