Контакти: гр. Пловдив, ул. Белград 2, офис 305 тел: 032 660739
 office@bioagricert.bg

Кодовете на биологичните дейности

Извадка от НАРЕДБА No 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.:

Чл. 7. (2) Кандидатите за подпомагане отбелязват в заявленията по чл. 6, ал. 2 кода на съответната дейност срещу всеки парцел, животно или пчелно семейство.

Кодовете на биологичните дейности са посочени в Приложение No 1 към чл. 7, ал. 1 [прегледайте в PDF].