Контакти: гр. Пловдив, ул. Белград 2, офис 305 тел: 032 660739
 office@bioagricert.bg

Достъпни са данните от проверките от външни институции по агроекологичните и биологичните мерки

Уважаеми клиенти,

Искаме да Ви уведомим за следната важна новина, качена на сайта на ДФЗ:

http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/danni_proverki_agroekologiya/

   Кандидатите по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 и мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 могат да проверят резултатите от извършените от контролиращите лица проверки за Кампания 2016 г. на състоянието на парцелите, пчелните семейства и животните, както и данните от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и националните паркове. Данните са визуализирани в Системата за индивидуална справка по Директните плащания, секция „Агроекологични плащания” на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Достъпът до системата е с име и парола, която всеки земеделски стопанин е получил при подаване на заявление за подпомагане за Кампания 2016. Паролата за влизане в системата съвпада с персоналния код от „Заявление за подпомагане“ по директни плащания, който се намира се в края на страницата „Резултати от автоматични проверки на въведените данни“ от заявлението за подпомагане.

При установяване на разминавания в данните бенефициерите могат да се обръщат към контролиращото лице, с което имат сключен договор, към дирекцията на съответния национален парк, който им е издал разрешителното за паша, или към Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

При установяване на допуснати технически грешки от страна на външните институции отстраняването им се извършва до 31 декември на текущата година – за контролиращите лица, и до 31 януари на следващата година – за ИАСРЖ и дирекциите на националните паркове.

Външната институция, допуснала грешката, попълва „Заявление за редакция на въведени данни в „СВДВИ“ по образец и го изпраща до Министерството на земеделието и храните (МЗХ), което одобрява или отхвърля постъпилите заявления. Одобрените заявления се изпращат до ДФ „Земеделие“-РА, койтож предприема необходимите действия с оглед на извършване на одобрените от МЗХ корекции.

 

   13 декември 2016 г.                         Държавен фонд „Земеделие“-РА