Контакти: гр. Пловдив, ул. Белград 2, офис 305 тел: 032 660739
 office@bioagricert.bg

Важно за биопроизводителите!

В „Държавен вестник“ е публикувана Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Публикувани са и наредбите по мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“

Така Министерството на земеделието и храните спази общението си да отвори за кандидатстване на 1 март 2015 г. всички агроекологичните мерки на риск и с пари от националния бюджет, тъй като одобрението на цялата Програма за развитие на селските райони от Европейската комисия се очаква едва през юни.

Какво е новото?
Освен традиционно подпомаганите през последните седем години био растения от 2015 г. по Мярка 11 ще се подпомага прехода към био и отглеждането на тревопасни био животни, разделени в три групи:
едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 230 евро/ха;
едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо – 160 евро/ха;
дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) – 122 евро/ха.

Субсидиите за животни, преминали преходния период са както следва:
едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 77 евро/ха;
едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо – 63 евро/ха;
дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) – 90 евро/ха.

Субсидията ще се изчислява на база възрастни женски животни от основното стадо, след което ще се преизчислява в животинска единица и ще се изплаща като добавка към сертифицираните ливади и пасища и/или фуражни култури във фермата. Затова и ставката е в евро на хектар.

Сериозно е увеличена субсидията за преход към био пчеларство на 35 евро/пчелно семейство.

За първи път и по изключение тази година се даде възможност на желаещите фермери да сключат договор с контролиращите лица за био производство до 1 март 2015 година. Досега този срок беше 31 декември на предходната година.